KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Danuta Kozłowska-Rup prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Danuta Kozłowska-Rup Poradnia Laktacyjna Mataja, ul.
Będzińska 28/2, 41-250 Czeladź wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej NIP: 6252270676, REGON: 382358211, adres e-mail:
kontakt@laktacyjnamataja.pl,
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w
imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, a także Google Ireland
Limited, jako udostępniający narzędzie ankietowe,
3) Google Ireland Limited przekazuje lub przesyła dane do Stanów Zjednoczonych lub innych
krajów poza miejscem zamieszkania użytkowników (w tym uczestników ankiet) bądź też dane te
mogą być w tych krajach przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach
zawartych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Google. Google korzysta z odpowiednich
mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. uzasadnionego interesu Administratora polegającym na zapewnieniu marketingu
bezpośredniego, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
Administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania
biznesowego lub zaprzestania marketingu bezpośredniego) – stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń czy innych praw w tym zakresie,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie
pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być
zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w
celach, dla których zgoda była wyrażona),
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

9) w stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Szkolenie online

Pierś, smoczek, butelka. Podstawy oceny i wsparcia ssania u noworodków i niemowląt – vademecum specjalisty pracującego z mamą karmiącą i dzieckiem

Pierwsze szkolenie w Polsce dla specjalistów okołoporodowych, prowadzące krok po kroku przez niuanse logopedii i skutecznego karmienia niemowlęcia